DienstenwijzerDoor middel van deze dienstenwijzer willen wij u graag informeren over ons kantoor, onze werkwijze en over een aantal aspecten aan onze dienstverlening die voor u van belang zijn. Wanneer u besluit om ons kantoor voor advies of bemiddeling in te schakelen, zullen wij op een aantal onderdelen nog nader ingaan. Natuurlijk kunt u voor ontbrekende informatie of een nadere toelichting altijd een beroep op ons doen.

Wie zijn wij?

Het hoofdkantoor van de ten Hag financiële dienstverleningsgroep B.V., statutair gevestigd onder de naam ten Hag financiële dienstverleningsgroep B.V., is gevestigd aan de Boulevard 1945 nr. 20, 7511 AE te Enschede.
De ten Hag groep B.V. heeft haar activiteiten op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten juridisch ondergebracht in afzonderlijke vennootschappen:

  • ten Hag assurantieadviseurs B.V. (handelend onder de naam ten Hag verzekeringsadviseurs)
  • ten Hag pensioenadviseurs B.V.
  • ten Hag hypotheekadviseurs B.V. (handelend onder de naam Hypotheeknet)
  • Consent assuradeuren B.V. (volmachtbedrijf)

Onze diensten

Wij adviseren en begeleiden u op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, comsumptief krediet, employee benefits en financiële planning. Dat doen wij voor particulieren en het MKB, maar ook voor grote(re) ondernemingen. Onze dienstverlening omvat inventarisatie, advisering, poliscontrole en schadeafwikkeling. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden Zakelijke Dienstverlening van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. Daarnaast kunt u deze algemene voorwaarden hier downloaden.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u ons volledig en naar waarheid alle relevante informatie verstrekt, ook over eventueel elders gesloten verzekeringen en dat u de door ons toegezonden documenten controleert en voor zover dat aanleiding geeft tot opmerkingen, contact met ons opneemt. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, schriftelijk op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijv. een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax of e-mail.

De premie

De wijze van premie-incasso komen wij samen met u overeen. Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso van de verschuldigde premie. Bij juiste en tijdige premiebetaling aan ons bent u gekweten van uw schulden aan de verzekeraar.

Onze relatie met verzekeraars en andere financiële instellingen

Onze onderneming is volledig zelfstandig. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Als ongebonden selectieve bemiddelaar kunnen wij in vrijheid uw belangen bij een aantal verzekeraars onderbrengen. Wij maken zelf een selectie van de banken en verzekeraars met wie wij bij voorkeur samenwerken. Wij geven op uw verzoek graag aan welke banken en verzekeraars dat zijn. Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal gevallen namens haar te handelen. Hieronder zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen.

Onze kwaliteit

Als financieel dienstverlener staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. (AFM) De AFM heeft ons kantoor een vergunning verleend voor het adviseren / bemiddelen in schadeverzekeringen, levensverzekeringen hypothecair krediet, consumptief krediet en (spaar)rekeningen alsmede voor het optreden als gevolmachtigd agent in schadeverzekeringen. In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van bankspaarproducten zoals Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht. Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12010253. Verder is ons kantoor aangesloten bij:

  • Adfiz (brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid)
  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
  • Federatie Financiële Planners

Wij beschikken over de vereiste relevante diploma´s en certificaten en door middel van permanente educatie houden wij ons kennisniveau op peil. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten.

Beëindiging van de relatie met ons kantoor

U kunt op ieder moment besluiten de relatie met ons kantoor te verbreken, lopende verzekeringen kunnen in dat geval worden overgeboekt naar een ander intermediair.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Klachten worden indien nodig door de directie behandeld. Mochten wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u zich wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Onze bereikbaarheid

Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.30. Desgewenst maken wij in overleg een afspraak met u buiten kantooruren. Op onze website staan de telefoonnummers en emailadressen van al onze vestigingen. Tevens vindt u daar veel informatie en kunt u over diverse onderwerpen met ons communiceren.