De mededelingen in deze disclaimer zijn van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. Waar in deze disclaimer “ten Hag” wordt genoemd wordt bedoeld de ten Hag groep B.V. met alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Disclaimer emailberichten

Op onze dienstverlening zijn – afhankelijk van het verleende type dienstverlening – de Algemene Voorwaarden-Makelaarsgroep respectievelijk Algemene Voorwaarden-Financiële Dienstverlening – zoals vermeld op onze website (www.tenhag.nl/algemene-voorwaarden) – van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening conform ons Privacystatement-Makelaarsgroep respectievelijk ons Privacystatement-Financiële Dienstverlening zoals vermeld op onze website (www.tenhag.nl/privacy-statements). Onze emailberichten zijn strikt vertrouwelijk en bij uitsluiting bedoeld voor de geadresseerde. Indien u abusievelijk dit emailbericht hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u vriendelijk om de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht met ieder aangehecht document te vernietigen. Ieder onbevoegd gebruik of openbaarmaking van dit bericht, is verboden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de onvolledige verzending of aflevering van de inhoud van dit bericht of voor enige vertraging in dan wel schade door de aflevering ervan. Wij geven geen garantie dat deze verzending vrij is van virussen, onderschepping of inmenging van buitenaf.

De gegevens op deze internetsite dienen uitsluitend ter informatie. Hoewel ten Hag bij het samenstellen van deze gegevens en informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht kan niet worden gegarandeerd dat deze gegevens vrij zijn van fouten of omissies. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaak door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover dit is toegestaan bij Wet en Rechtspraak. ten Hag is ook niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de internetsite. ten Hag is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten , inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van ten Hag. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door ten Hag. Voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen, is ten Hag niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan om de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van ten Hag te gebruiken voor ongepaste doeleinden of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het gebruik door ten Hag is geautoriseerd. De copyrights van al het fotomateriaal op deze internetsite komen toe aan de rechthebbenden. Gebruik van dit fotomateriaal is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van ten Hag. Elk ander gebruik van deze internetsite zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze internetsite op een andere internetsite is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ten Hag.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze internetsite vragen wij u contact met ons op te nemen.