Wettelijke basis

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ten Hag verwerkt ten behoeve van het adviseren en bemiddelen bij overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten uitsluitend ten behoeve van ten Hag, ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan Wettelijke verplichtingen.

 

Het gebruik van deze internetsite

Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan- en het gebruik van deze internetsite te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens ten Hag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wanneer u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om de gebruikersvriendelijkheid en een efficiëntere dienstverlening aan u mogelijk te maken.

 

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar medische gegevens of naar gegevens omtrent een eventueel strafrechtelijke verleden. Indien u dit wenst kunt u, in overleg, dergelijke gegevens ook rechtstreeks verstrekken aan de instantie die via ons om deze gegevens heeft gevraagd.

 

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorg dragen dat wij u hiervoor niet meer zullen benaderen. Wilt u weten over welke gegevens wij beschikken of dat uw gegevens waarover wij beschikken juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen door middel van een schriftelijk verzoek, gericht aan bovengenoemd adres, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij zullen u dan uiterlijk binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens verstrekken.

 

Cookies

Wij kunnen op onze internetsite gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd waardoor het gebruik van onze internetsite vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Dergelijke cookies zijn binnen het internetverkeer volkomen gebruikelijk. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of gewaarschuwd worden voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten), door ons zonder nadere mededeling worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

 

Privacy Statement ten Hag makelaarsgroep (model NVM)

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens.

 

Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
 • de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren.

 

NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

 

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

 

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

 

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

 

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Vragen?

Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar of de NVM via de consumentenvoorlichting:

Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
Telefoon: 030-6085189 (tussen 9.00 en 11.30 uur)
nvm