Reactie belangenorganisatie NVM op hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Woningmarkt topprioriteit

Vanuit onze belangenorganisatie NVM is er een reactie gekomen op de hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB.

De NVM is verheugd dat de aanpak van het woningtekort een topprioriteit is voor het nieuwe kabinet. Het akkoord benadrukt dit met een minister die regie voert op wonen en ruimtelijke ordening. Het hoofdlijnenakkoord biedt de bouwstenen om letterlijk te bouwen aan een beter Nederland, waarin (woon)plek is voor iedereen. Belangrijk is wél dat de markt goed betrokken wordt bij de uitwerking. Daardoor kunnen er op de te organiseren Woontop realistische en wederzijds afdwingbare afspraken worden gemaakt tussen overheid en markt. Alleen dan worden de 100.000 woningen per jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd. Als natuurlijke partner die vraag en aanbod bij elkaar brengt – NVM-makelaars adviseren en begeleiden jaarlijks enkele honderdduizenden woningzoekers – stelt NVM graag haar expertise en data beschikbaar.

Aantrekkelijke huursector

We zijn ook blij dat er maatregelen worden genomen om investeren in de huursector weer aantrekkelijk te maken. Het verminderen van regel- en belastingdruk dragen daaraan bij. Een midden- en vrije huursector met een substantiële omvang is van cruciaal belang voor een stabiele en goed functionerende woningmarkt.

Perspectief voor agrariërs

NVM-makelaars in het agrarisch & landelijk gebied waarderen de duidelijkheid en het perspectief dat aan agrariërs wordt geboden. Dit is hard nodig, in de eerste plaats voor henzelf, maar zeker ook voor een toekomstbestendige inrichting van Nederland.

Belangrijkste hoofdpunten per vakgroep

Wonen
 • De aanpak van het woningtekort is een topprioriteit. Een te organiseren Woontop moet afdwingbare afspraken maken tussen partijen om de woningbouwproductie structureel te verhogen naar 100.000 woningen per jaar.
 • Het beter benutten van de bestaande voorraad, het versnellen van procedures en het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen moet de realisatie van nieuwe woningen versnellen.
 • Er komt een coördinerend minister die regie voert op de ruimtelijke ordening en waar, hoeveel nieuwe woningen worden gebouwd.
 • Jaarlijks wordt er 1 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen gericht op de bouw van nieuwe woningen, meer ruimte voor woningbouw en het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om te versnellen. Ook wordt er 0,5 miljard euro per jaar geïnvesteerd in bereikbaarheid/infrastructuur.
 • Er wordt niet ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek en ook het eigenwoningforfait blijft ongewijzigd.
 • De jaarlijkse verhoging van gemeentelijke woonlasten (zoals de OZB) wordt gemaximeerd. Ook worden er maatregelen genomen om de betaalbaarheid in zowel de koop- als huursector te verbeteren.
 • De verplichting om vanaf 2026 een warmtepomp te installeren bij vervanging van een verwarmingsketel vervalt.
 • De salderingsregeling wordt alsnog geschrapt per 1 januari 2027.
Business
 • Er wordt ingezet op een gunstig klimaat voor ondernemerschap door te investeren in duurzame energiebronnen en innovatie.
 • Er worden maatregelen genomen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken.
 • Het bouwen van (private) huurwoningen wordt gestimuleerd door het verminderen van de regeldruk en waar mogelijk belastingdruk. Hiervoor wordt de woonimpuls deels ingezet.
Agrarisch & Landelijk
 • Er wordt alles op alles gezet om Europese richtlijnen zo aan te passen dat ze werkbaar zijn en het verdienmodel van de Nederlandse boer ondersteunen.
 • Geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid, bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt.
 • Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening.
 • Toekomstperspectief en extra aandacht voor jonge boeren zodat zij bedrijven kunnen overnemen of starten.
 • Er komt een apart innovatieprogramma en procedures worden aangepast om zodat nieuwe vindingen snel, juridisch houdbaar, kunnen worden toegepast.

Het volledige hoofdlijnenakkoord is hier te vinden.